Salam Ukhuwah


Selasa, 20 November 2012

Rancangan Pengajaran Harian 1


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

Tarikh              : 21.02.2011
Tahun              : Enam Bestari(6 B)
Masa                :  10.45 am -11.45 am
Tema               :  Sekolah
Tajuk               :  Sekolahku Ceria

Fokus Utama   :
                       5.1        membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi
                                    yang betul, memahami perkataan yang dibaca.
                       Aras 3
                           (i)      Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.           
                       

Fokus Sampingan:
                        1.2       Bertanya dan menjawab sesuatu perkara secara bertatasusila.
                        Aras 1
                           (ii)     Mengajukan soalan yang menggunakan kata tanya dan   tanpa kata                                
                                     tanya  untuk mendapatkan huraian dan  penerangan.
                   
Objektif                       : Pada akhir pelajaran, murid dapat:-

1.     Mengajukan soalan yang menggunakan kata tanya dan tanpa  menggunakan kata Tanya.

2.      Memberikan arahan serta menyampaikan pesanan dengan  menggunakan intonasi
         yang betul dan bersopan
3.      Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul

4.      Menghuraikan isi utama dan isi sampingan yang terdapat dalam  teks.

Kemahiran Bahasa :
Kemahiran menulis,
Kemahiran membaca,
Kemahiran mendengar dan
Kemahiran bertutur.

                            Sistem Bahasa    :
 Tatabahasa  : Kata tanya, kata arah
 Kosa Kata   : dermawan, dimanfaaatkan, disarankan, ditemukannya,
                       dititikberatkan, fenomena. Pengisian Kurikulum   :

Ilmu                 - Kajian Tempatan, Pendidikan Agama Islam,Pendidikan Sivik dan
                          Kewarganegaraan.
Nilai Murni      - Kebersihan fizikal dan mental, kerjasama, semangat
                                      berpasukan, kerajinan, gotong-royong.
Peraturan sosiobudaya :
                        = Budaya mencintai kebersihan dan keceriaan
                        = Kata sapaan yang santun
Kemahiran Bernilai Tambah :-
1    Kemahiran Berfikir – Menentukan urutan, menjana idea, merumus, mentafsir
2.   Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi – Mengakses maklumat
3.   Kemahiran Belajar Cara Belajar – merujuki sumber, membaca pantas
4.   Pembelajaran Konstruktivisme
5.   Kecergasan pelbagai – verbal linguistic, interpersonal

Bahan Bantu Mengajar:
                                -   Kamus Dewan, CD-ROM, Laman web, LCD, Komputer,
                                    Lembaran Kerja,  Petikan, kertas mahjung, pen marker.

Pengetahuan Sedia Ada:
 Murid sedang belajar di sekolah berkenaan.

Berikut adalah langkah-langkah yang sesuai untuk pengajaran tatabahasa dalam Bahasa Melayu bagi murid tahun enam ;

Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Catatan

Set Induksi
( 5 minit )

- Tayang video - sebuah sekolah yang
   sangat ceria
- Guru bersoal jawab dengan murid tentang 
   tayangan tersebut  

KBT:Verbal Linguistik
BBM: CD-ROM,
           Komputer, LCD

Langkah 1
( 10 minit )

- Murid membaca teks pendek berkaitan
   dengan keceriaan sekolah yang diedarkan
   oleh guru.
- Membaca teks dengan intonasi yang kuat
  dan memahaminya.
- Guru bersoal jawab dengan murid
   berkaitan maklumat yang terdapat dalam
   teks(isi petikan dan kata tanya) .

Petikan teks

Verbal linguistik


Langkah 2
( 15 minit )
-membahagikan murid kepada lima
   kumpulan.
-Setiap kumpulan dikehendaki mencari isi penting dalam petikan yang dibaca dan mengumpul kata tanya dalam petikan tersebut.
-Ketua kumpulan diwajibkan
membentangkan hasil perbincangan dalam kumpulannya di hadapan kelas.


Belajar cara belajar
Konstruktivisme
Interpersonal
Verbal Linguistik
BBM : Kertas mahjung,
            pen Marker
KBT : Kerjasama,
         Semangat
         berpasukan

Langkah 3
( 15 minit )

Permainan tatabahasa
-Murid masih lagi dalam kumpulan.
-Setiap kumpulan dikehendaki membina lima kata tanya.
-Setiap kumpulan akan bersoaljawab antara kumpulan.Contoh kumpulan A akan bertanya kepada kumpulan B.
*Setiap soalan yang dibina mestilah berkaitan dengan keceriaan sekolah.
-Setiap kumpulan boleh mengakseskan laman web yang diberikan oleh guru

ICT
Interpersonal
Verbal Linguistik
Kontruktivisme
BCB
BBM :Komputer , laman
            web

Langkah 4
( 10 minit )

Latihan
- Murid merujuk laman web yang
  disediakan untuk menulis latihan
-Guru menjalankan aktiviti pengukuhan
  Dengan merumuskan semula isi
  pembelajaran
- Murid diminta membina ayat –
   ayat berdasarkan simulasi video tersebut.

Lembaran Kerja
Rujukan URL :
http:\\www.learner-
drivers.net/
information/tjunctions
.htm
Laman web

Penutup
( 5 minit )

-Meminta semua murid membersihkan kelas sebagai tanda sokongan untuk keceriaan kelas dan sekolah.


KBT:Kerajinan,kerjasma
Bergotong-royong

Refleksi       :Tiada ulasan:

Catat Ulasan