Salam Ukhuwah


Sabtu, 1 Disember 2012

DOKUMEN STANDARD PRESTASI TAHUN 3


             

                 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
                DOKUMEN STANDARD PRESTASI
          BAHASA MALAYSIA
               SEKOLAH KEBANGSAAN
        
          TAHUN TIGA

 KERANGKA STANDARD PRESTASI


BAND
STANDARD
1
Tahu
2
Tahu dan Faham
3
Tahu, Faham dan Boleh Buat
4
Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab
5
Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji
6
Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab MithaliTAFSIRAN BAND

BAND
PERNYATAAN BAND
TAFSIRAN
1
TAHU
Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas.
2
TAHU  DAN FAHAM
Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari.
3
TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT
Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi.
4
TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB
Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik.
5
TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI
Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru, dengan mengikut prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikap positif.
6
TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI
Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif,  mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal.
                                                                                                                                              
BAND
PERNYATAAN STANDARD

1

Mengetahui asas  mendengar-bertutur, membaca dan menulis

2

Mengetahui dan memahami perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis

3

Mengetahui, memahami dan memberikan respons terhadap perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis

4

Mengetahui, memahami dan memberikan respons terhadap maklumat yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan betul

5

Memahami, menaakul dan memberikan respons/menyampaikan sesuatu perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan betul dan tepat

6

Memahami, menaakul dan menilai tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis dengan bertatasusila


BAND
PERNYATAAN STANDARD
DESKRIPTOR
EVIDENS

1

Tahu

B1
Mengetahui asas mendengar-bertutur, membaca dan menulis

B1 DL1
Mendengar dan menuturkan ayat


B1 DB1
Membaca pelbagai ayat secara mekanis
B1 DT1
Menulis ayat


B1 DT2
Menulis imlak

B1 DL1 E1
Mendengar dan menyebutfrasa dan ayat 
(4.4.1, 5.1.1, 5.1.2)

B1 DB1 E1
Membaca pelbagai pola ayat dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
(5.1.7,5.2.3)

B1 DB1 E2
Membaca ayattunggal susunan biasa dan susunan songsang dengan sebutan dan intonasi yang betul
(5.1.4)

B1 DT1 E1
Menulis ayat tunggal
(5.1.1, 5.1.5, 5.1.7)

B1 DT1 E2
Menulis ayatmajmuk
(5.1.6, 5.1.7)

B1 DT2 E1
Menulis imlakayat yang mengandungi perkataan berimbuhan
(5.2.1)BAND
PERNYATAAN STANDARD
DESKRIPTOR
EVIDENS

2

Tahu
dan
Faham

B2
Mengetahui dan memahami perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis

B2 DL1         
Mendengar, memahami dan memberikan respons

                         

B2 DB1
Membaca dan memahami perkataan dalam ayat
B2 DT1
Membina dan menulis ayatB2 DL1 E1
Mendengar dan memberikan respons terhadap arahan, soalan dan pesanan
(5.3.2)


B2 DB1 E1
Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat 
(5.2.1, 4.1.1, 4.4.1)


B2 DT1 E1
Membina dan menulis jawapan pemahaman  berdasarkansoalan bertumpu 
(5.1.1, 5.1.2, 5.1.3)
                                

BAND
PERNYATAAN STANDARD
DESKRIPTOR
EVIDENS

3

Tahu,
Faham dan
Boleh Buat

B3
Mengetahui, memahami dan memberikan respons terhadap  perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis

B3 DL1
Berkomunikasi menggunakan ayat yang betul dalam pelbagai situasiB3 DB1
Membaca frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul serta memahaminya
                                                        


B3 DT1
Membina dan menulis ayatdaripada pelbagai bahan


B3 DL1 E1
Berkomunikasi menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri dalam pelbagai situasi
(5.1.3)

B3 DL1 E2
Menyatakan permintaan dalam pelbagai situasi
(5.1.3, 5.3.2)

B3 DB1 E1
Membaca dan memahami frasa  yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan  dengan sebutan yang betul
(5.1.7, 4.1.1, 4.4.1)

B3 DT1 E1
Membina dan menulis pelbagai jenis ayat 
(5.1.7, 5.3.1, 5.3.2)
BAND
PERNYATAAN STANDARD
DESKRIPTOR
EVIDENS

4

Tahu,
Faham,
Boleh Buat
dengan
Beradab

B4
Mengetahui, memahami dan memberikan respons terhadap  maklumat  yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan betul

B4DL1
Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara dengan betul

B4 DB1
Membaca dan menyatakan ilmu dalam bahan sastera dan bahan bukan sastera dengan betul
B4 DT1
Mengenal pasti dan mencatat maklumatyang betul tentang sesuatu perkara 

B4 DL1 E1
Bercerita tentang  sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan  intonasi yang betul
(4.2.2, 5.1.6, 5.1.7)

B4 DL1 E2
Menceritakan sesuatu perkara  yang dibaca dengantepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
(4.2.2, 5.1.6, 5.1.7)

B4DB1E1                 
Membaca dan memahami bahan kreatif serta menyatakan kosa kata umum dan kosa kata istilah dengan betul
(4.2.2, 4.4.1, 5.1.2, 5.1.5, 5.2.2)
                                                    
B4DB1 E2                
Membaca dan memahami bahan bukan sastera serta menyatakan ilmu pengetahuan   dengan betul  
(5.1.4, 5.2.1)

B4 DT1 E1 
Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan daripada pelbagai sumber
(5.3.1, 5.3.2)


BAND
PERNYATAAN STANDARD
DESKRIPTOR
EVIDENS

5

Tahu,
Faham dan
Boleh Buat
dengan
Beradab Terpuji

B5
Memahami, menaakul dan  memberikan respons/ menyampaikan sesuatu perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan betul dan tepat


B5 DL1
Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepatB5 DB1
Membaca, memahami dan memindahkan maklumat dengan tepatB5 DT1
Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan tepatB5 DL1 E1
Berbicara untuk menyampaikan maklumat  yang tersurat dengan tepat
(4.3.1, 5.1.6, 5.3.1)


B5 DB1 E1
Membaca dan memindahkan maklumat daripada bahan grafik kepada bahan bukan grafik dengan tepat 
(5.1.6, 5.2.2, 5.3.1)


B5 DT1 E1
Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan tepat menggunakan idea utama dan idea sampingan
(5.1.6, 5.2.3, 5.3.1)

BAND
PERNYATAAN STANDARD
DESKRIPTOR
EVIDENS

6

Tahu,
Faham dan
Boleh Buat
dengan Beradab Mithali

B6
Memahami, menaakul dan menilai  tentang  sesuatu perkara daripada sumber yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis dengan bertatasusila


B6 DL1       
Berbincang dan mengemukakan pendapat yang dapat mempengaruhi khalayak secara bertatasusilaB6 DB1
Membaca, memahami dan menyatakan maklumat yang tersurat dan tersirat untuk mempengaruhi khalayak secara bertatasusila


B6 DT1
Menghasilkan penulisan kreatif yang dapat mempengaruhi khalayak secara bertatasusila
B6 DT2
Mengedit dan memurnikan hasil  penulisan  yang dapat mempengaruhi khalayak secara bertatasusila


B6 DL1 E1
Berbincang danmenyatakan pandangan  tentang sesuatu perkara yang dapat mempengaruhi khalayak secara bertatasusila
(4.3.2, 5.1.4, 5.1.5, 5.3.1)


B6 DL1 E2
Berbincang dan menyatakan pendapat  tentang sesuatu perkara yang dapat mempengaruhi khalayak secara bertatasusila
(4.3.2, 5.1.3, 5.1.4)B6 DB1 E1
Membaca, memahami dan membuat ramalan  daripada bahan yang dibaca secara bertatasusila
(5.1.5, 5.2.1, 5.3.1)


B6 DB1E2
Membaca dan memahami maklumat yang tersirat serta membuat penilaian secara bertatasusila
(5.1.5, 5.2.1, 5.3.1)B6 DT1 E1
Menghasilkan penulisan kreatif secara berpandu yang dapat mempengaruhi khalayak dengan bertatasusila   
(4.1.2, 4.4.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.3.1)B6 DT2 E1
Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek imbuhan, kata majmuk dan tanda baca yang dapat mempengaruhi khalayaksecara bertatasusila
(5.2.1, 5.2.3, 5.3.2)


Tiada ulasan:

Catat Ulasan